popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เดินรณรงค์

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 นายไชยนันท์ ใจตรง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าห...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตมวลชีวภาพเชื้อราเขียว เพื่อควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมการฝ...

ปลูกต้นไม้ 84 พรรษา 84 สถานที่ 84 ต้น

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นป...

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 84 พรรษา 84 สถานที่ 84 ต้น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ได้รับภารกิจจัดเตรียมสถานที่จัดงานการจัดกิจกรรม...

สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแกน ร่วมกับสำนักงานเกษตรแล...

ชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.30 นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงขั้น...

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 นายไชยนันท์ ใจตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการใ...

ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 59

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช กรมส่งเสริมการ...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้