เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

เกษตรอำเภอบ้านแฮด

 

นายไชยนันท์ ใจตรง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายพิเชฐ ยามา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายณวพล ปราย ณ ศักดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาวปนัดดา สีหาราช
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

29 มีนาคม 59 14:46:24