เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

6 มี.ค.61 รับปัจจัยการผลิตฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.เกษตรกรอำเภอบ้านแฮด รับปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด ...

6 มี.ค.61 กอ. ,มอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามโครงการเศ...

6 มี.ค.61 กอ.ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพ...

5 มี.ค.61 กอ.ร่วมเปิดงานมหกรรมตลาดเกษตรกรฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการ...

5 มี.ค.61 จนท.ร่วมออกประชาคมไทยนิยมฯ ต.หนองแซง

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. และเวลา 13.30 น. นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมจัดเวทีโครงก...

5 มี.ค.61 กอ.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมประจำเดือน ส่วนราชการ รัฐวิสาห...

28 ก.พ.61 จนท.สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ นางสาวพวงมาลัย ทองไชย์...

28 ก.พ.61 กอ.ประชุมรปะจำเดือน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมประชุมเกษตรอำเภอ เดือนกุมภาพัน...

27 ก.พ.61 กอ. จนท.ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายพิเชฐ ยามา นักวิชากา...

27 ก.พ.61 กอ.ร่วมประชุมแปลงใหญ่อ้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรสม...