เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

.

23 มิ.ย.60 ระชุมชี้แจงการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวพวงมาลัย ทองไชย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมชี้แจงการสร้...

22 มิถุนายน 2560 ร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยนางบุตรดี สิงห์คร นำคณะ อกม. ร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเค...

20 มิ.ย.60 จัดงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน โครงการศูน...

16 มิ.ย.60 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การเกษตรท

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชี...

15 มิ.ย.60 อบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร จังหวัดขอนแก่น ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร จังหวัดขอนแก่...

13 มิ.ย.60 ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธี การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และประชุมเกษตรอำเภอวาระพิ

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธงชัย สอดแสวง เกษตรอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธี การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษ...

7 มิ.ย.อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร (แปลงใหญ่ทั่วไป

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงคร...

1 มิ.ย.60 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายณวพล ปราบ ณ ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภ...

31 พ.ค.60 เป็นวิทยากร

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง ...

30 พ.ค.60 คณะจากจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1...