เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เดินรณรงค์

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 นายไชยนันท์ ใจตรง รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมเดิ...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตมวลชีวภาพเชื้อราเขียว เพื่อควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตมวลชีวภาพเชื้อราเขียว ...

ปลูกต้นไม้ 84 พรรษา 84 สถานที่ 84 ต้น

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเ...

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 84 พรรษา 84 สถานที่ 84 ต้น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ได้รับภารกิจจัดเตรียมสถานที่จัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...

สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแกน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ออกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเช...

ชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.30 นายพิเชฐ ยามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประ...

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 นายไชยนันท์ ใจตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั...

ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพของเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 59

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ แขมพิมาย ผอ.กลุ่มพัฒ...

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายไชยนันท์ ใจตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานในก...

อบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 (กิจกรรมปุ...